FORMACIÓ

Realitzem la formació teòrica-pràctica dels diferents sistemes de seguretat en treballs en altura en el mateix lloc on s’hagi fet instal·lació, elaborant així un certificat de formació específica pel professional que l’ha d’utilitzar.

 

FORMACIÓ:
Skyfixers tenim molt en compte a l’hora de formar de manera pràctica els professionals que l’han d’utilitzar un cop hem fet la instal·lació, i elaborem un document on acredita les persones que han rebut les instruccions pràctiques.

A més conjuntament amb PLG (Prevenció laboral Gironina) col·laborem en realitzar cursos teoricopràctics de la FORMACIÓ ESPECÍFICA EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PEL LLOC DE TREBALL, OFICI I/O FUNCIONS DE TREBALLS EN ALÇADA AMB LÍNIES DE VIDA…(dispositius d’ancoratge) segons estableix l’article 18 i 19 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals)
Aquest curs estar, acreditat per la Generalitat de Catalunya, per donar servei en les quatre especialitats Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, i Medicina del Treball. Tots els assistents que hagin rebut la formació rebran el certificat corresponent. Segons estableix l’article 18 i 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals amb el següent contingut i durada:

Temari:
•Conceptes bàsics sobre treballs en alçada o RD 2177 / 2004 del 12 de novembre, treballs temporals en alçada. O Forces produïdes en una caiguda o Factor de caiguda o Cadena dinàmica de seguretat
•Línies de vida (dispositius d’ancoratge), tipus i sistema de fixació (normes UNE EN 795 i 353).
•Tipus d’arnesos per diferents tipus de treballs en alçada (arnès anti caiguda UNE EN 361, arnès de suspensió UNE EN 813, cinturó de posicionament UNE EN 358). Col•locació, usos, obligacions i manteniment.
•Sistemes de subjecció, correcte col•locació, usos, obligacions i manteniment. o Cordes, mosquetons, absorbidors d’energia, dispositius retràctils o tipus de nusos i les seves característiques.
•Altres proteccions individuals per treballs en alçada: casc de seguretat, calçat de seguretat, guants de protecció, etc.
•Muntatge i desmuntatge de línies de vida horitzontals i verticals temporals o provisionals.
•Correcte utilització, obligacions i manteniment de les línies de vida (dispositiu d’ancoratge) o Tècniques per a la progressió o  condicions meteorològiques que puguin afectar la seguretat. Mesures de seguretat i protecció aplicar.
•Les normes sobre la cura, manteniment i verificació dels equips de treball i de seguretat. Durada de la formació: 2 hores
Lloc: domicili del client

Febrer 2020 aquesta setmana hem format els industrials de la fundacio Gala Dalí.

Formació els operaris de la Diputació de Girona.

Agraïts amb el Col.legi d’aparelladors i arquitectes i enginyers tècnics de les comarques de Girona per poder donar una conferència per transmetre als assistents professionals del sector, la importància de la seguretat de treballs en alçada, moltes gràcies.

Instal.lació

Revisió i Manteniment

Subministrament i Revisió d’Epis

 

 

Treballs Verticals

Formació

Truca’ns: +34 972 30 23 52 639 12 25 53

 

Amb el suport de: