Revisió i Manteniment

Ens encarreguem de revisar els diferents sistemes anticaiguda per al seu bon funcionament i sallem la conformitat de l’estat de la línia i els seus diferents encoratges i fixacions d’acord amb la normativa vigent.
Posem al dia tots els elements que hagin pogut quedar malmesos amb el pas del temps. També realitzem tasques de tensat i neteja dels sistemes anticaiguda (ancoratges, absorbidors, línies de vida, tant verticals com horitzontals, rígides o flexibles.

REVISIÓ I MANTENIMENT  

Estem acreditats per diversos fabricants per poder realitzar les certificacions dels sistemes instal·lats. Segons la normativa les revisions s’han d’efectuar en compliment de la Directiva Europea 89/686/CE i les Normatives Europees EN795 i EN353.

Segons la Norma UNE-EN 365:2005 sobre equips de protecció individual contra caigudes d’altura, en el seu article 4.4 “Instruccions per a revisions periòdiques”. La Directiva Europea 89/686/CE i les Normatives Europees EN795 annex B paràgraf 3r i en EN353 article 2.1 apartats G i M on es recomana la necessitat de seguir les recomanacions del fabricant, els sistemes anticaigudes seran revisats amb intervals de màxim 12 mesos o després d’haver retingut la càrrega d’una caiguda.

Únicament una empresa autoritzada i acreditada pel fabricant, té accés als recanvis originals, així com les eines especials necessàries per a realitzar les comprovacions i possibles reparacions.

La revisió o inspecció periòdica d’un EPI és una tasca delicada que requereix rigor, competència i responsabilitat per part de qui la duu a terme. La nostre obligatorietat com empresa autoritzada per els nostres fabricants, i la seva revisió i correcte funcionament estan clarament establertes per la legislació i normativa específiques i la seva periodicitat recolzada tant per la normativa (UNE-EN 365) com per les recomanacions dels fabricants.

 

Instal.lació

Revisió i Manteniment

Subministrament i Revisió d’Epis

 

 

Treballs Verticals

Formació

Truca’ns: +34 972 30 23 52 639 12 25 53

 

 

Amb el suport de: