+34 972302352

Instal·lació

 

 

– Identifiquem els riscos de caiguda a les seves instal·lacions i proposem les solucions més idònies.

– Informem sense compromís.

     SKYFIXERS ofereix:

LÍNIES DE VIDA HORITZONTALS

Dins el marc dels diferents sistemes de seguretat que instal·lem hi han les línies de vida.

Es denominen com a sistemes d’ancoratge flexibles horitzontals i estan definits per la norma UNE-EN 795 com un dispositiu d’ancoratge classe C.

Una Línia de Vida és un sistema de protecció contra caigudes dissenyat per a complir dues funcions fonamentals. – Restricció: que evita que arribem a una zona amb el risc de caiguda. – Anticaigudes: que deté amb total seguretat, a un o diversos usuaris si es produeix una caiguda accidental.

Solen estar compostes per punts d’ancoratge distanciats entre si entre 10 i 15 metres, segons el fabricant. Aquests elements van units per un element flexible que bé potser un cable d’acer de 8 a 10mm segons el sistema. També existeixen sistemes dissenyats amb cinta tèxtil de poliamida.

Una de les qualitats d’un sistema flexible és l’absorció d’energia, fent-los recomanables quan la ubicació del sistema pugui suposar un risc de caiguda amb un factor 1 o 2.

S’instal·len normalment en llocs en les quals la seva fixació a una estructura de formigó i se situa per sobre del lloc de treball. La seva aplicació, excepte excepcions, es limita a llocs en què hagi d’instal·lar-se de manera indefinida o permanent.

 

                 

En el cas que l’espai lliure de caiguda és reduït o bé on el treballador hagi de treballar lluny del punt d’ancoratge, es recomana el sistema anticaiguda del tipus rígid, com el raïl d’alumini. Instal·lant aquest tipus de línia, s’elimina la deflexió.

 

Aquest perfil únic té una gran resistència que permet una distància entre suports de fins a 6 m. Es recull en la norma UNE-EN 795 com un dispositiu d’ancoratge classe D.

                                                       

 

 

LÍNIES DE VIDA VERTICALS

Les línies de vida verticals estan regulades per la norma UNE-EN 353.1/2. A diferència de les línies d’ancoratge horitzontals, la norma EN 353.1/2 regula el sistema en el seu conjunt, carro i línia d’ancoratge com un tot inseparable. Dispositius anticaigudes lliscants sobre línia d’ancoratge rígida/flexible.

Aquestes línies d’ancoratge poden estar constituïdes per un cable o per un rail  i estan dissenyades per a ser fixades a una estructura de manera que els moviments laterals quedin limitats.

             

PUNTS D’ANCORATGE

Els punts d’ancoratge tenen com a fi proporcionar un punt concret on poder encorar-se amb seguretat, en àmbits en els quals existeix risc de caiguda, ja que per sobre dels 2m  es consideren treballs en altura i per tant és obligatori la utilització de punts d’ancoratge per no patir cap fatalitat.

Seguin la norma UNE-EN 795 diferencia els punts d’ancoratge com un dispositiu d’ancoratge permanent de Clase A:

Els punts d’ancoratge s’utilitzen també per a treballar en suspensió. En aquest cas, les càrregues són diferents de les que genera el cop de frenat de la caiguda.

  • La norma 795 diferencia en Classe B, els Sistemes d’ancoratge portàtils, temporals.
  • ​Exemples: ​- Ancoratge per a marcs de portes ​- Ancoratge engrapa per a bigues​- Ancoratges tèxtils​- Línies d’ancoratge temporal etc
  • I en Classe E, els “ancoratges de pes mort”.
  • Al mercat disposa d’ancoratges per 1 o 2 usuaris.

 

               

 

skyfixers seguretat per a treballs en alçada   skyfixers seguretat per a treballs en alçada

BARANES DE SEGURETAT

Oferim una àmplia gamma de Baranes de Seguretat que formen part dels nostres Sistemes de Protecció Col·lectiva contra les Caigudes a Altura. Totes les nostres Baranes compleixen amb les normes EN ISO 14 122-3 i compten amb deu Anys de Garantia. Aquest tipus de proteccions col·lectives són sempre  més recomanables que les individuals i a més no necessiten cap manteniment. Dins la gamma les oferim del tipus Fixes a estructura, autoportants o Contrapesades, Rectes i Inclinades i abatibles.

      

                                   

ESCALES D’ACCÉS

Estudiem les solucions d’accés i de treball en altura a mesura, per a adaptar-se als seus imperatius de circulació i les seves expectatives de posada en seguretat. Disposem de diferents tipus d’escales: d’accés, com poden ser:

Escales simples i  amb línia de vida

Principalment oferim del tipus d’alumini per a alleugerir el producte, conforme a la norma EN131. Disponible en grandàrie estàndard de 3080mm, 3920mm i 5040mm.

I també hi podem incorporar una línia de vida amb cable o rail.

 

Escales amb protecció dorsal

Les escales que disposem amb protecció dorsal poden ser d’alumini o galvanitzades. Estan concebudes per a fixar-se sobre qualsevol mena de suport, i per adaptar-se a totes les situacions (sortides laterals, replà abatible, pas de peto etc.)

 

                      

Passarel·les i Plataformes d’accés

Permeten un pas en seguretat per a les instal·lacions industrials, locals i terrasses tècniques.
La seva concepció en alumini per a més lleugeresa fa la seva instal·lació més simple i més modulable en l’obra. Poden anar fixes a estructura o bé autoportants.

Salt de llop

Els salts de llop són d’alumini per a alleugerir el producte. Permeten passar els obstacles en seguretat en instal·lacions industrials, locals i terrasses tècniques.

La fixació pot ser directa sobre l’estructura o sobre contrapesos de formigó, altura e ample del pas adaptable segons necessitats.

XARXES DE PROTECCIÓ

Skyfixers instal·lem proteccions col·lectives en obres que consisteixen en xarxes de protecció temporals. El nostre personal està qualificat i disposa de la formació exigida a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals  31/1995  i al Reial Decret 1627/1997.

Les xarxes de protecció són proteccions col·lectives que serveixen per evitar o limitar la caiguda en alçada de persones o objectes. Aquestes es subjecten mitjançant una corda perimetral o altres elements de subjecció combinats. Cal tenir en compte que l’elecció i utilització de les xarxes de seguretat serà viable sempre que sigui tècnicament possible pel tipus de treball que s’executi.

– Sistema S: xarxa de seguretat amb corda perimetral

– Sistema T: xarxa de seguretat que subjecta consoles per a la utilització horitzontal

– Sistema U: xarxa de seguretat que subjecta una estructura suport per a la utilització vertical

– Sistema V: xarxa de seguretat amb una corda perimetral que subjecta un suport tipus horca (sistemes V,T,U) que són els adequats per a la protecció a l’encofrat horitzontal

Instal.lació

Revisió i Manteniment

Subministrament i Revisió d’Epis

 

 

Treballs Verticals

Formació

Truca’ns: +34 972 30 23 52  633 865 957

Amb el suport de: